อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. เสนอแนะนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการงานกิจการการศึกษา ที่เกี่ยวกับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสถาบันหลักของชาติ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากภาวะวิกฤติ ตามภารกิจของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง

๒. ส่งเสริม ประสาน และขับเคลื่อนงานกิจการการศึกษา ที่เกี่ยวกับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสถาบันหลักของชาติ

๓. ส่งเสริม สนับสนุนในการเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากภาวะวิกฤติในส่วนของกระทรวง

๔. ส่งเสริม ประสาน และขับเคลื่อนงานกิจการการศึกษา ที่เกี่ยวกับนโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน งานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง

๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และติดตามประเมินผล เกี่ยวกับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสถาบันหลักของชาติ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูกระทบที่เกิดจากภาวะวิกฤติ และงานกิจการการศึกษาตามภารกิจของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา

๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย