พันธกิจ

          ๑. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานด้านกิจการพิเศษ นโยบายพิเศษ และนโยบายเร่งด่วน สู่การปฏิบัติ

          ๒. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานและดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานนโยบายพิเศษ การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน การศึกษาเพื่อความมั่นคง การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา

          ๓. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมืองานด้านกิจการพิเศษ กับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

          ๔. พัฒนาทักษะและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียน เยาวชน และประชาชน สู่มาตรฐานสากล

          ๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล