วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านกิจการพิเศษ นโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้เป็นคนดีและมีภูมิคุ้มกันใ นตนเอง