โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคหรือในพื้นที่ ทั้งที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และต่างกระทรวง ต่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ในทิศทางเดี่ยวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ภาพรวมแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยของกระทรวงศึกษาธิการ” และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทั้งในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการประสานงานและติดตามการดำเนินการกำหนดสถานะบุคคลในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 250 คน

 

 

ภาพ : กลุ่มอำนวยการและแผนงาน สสก.สป.
ข่าว : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและโครงการพระราชดำริ สสก.สป.