กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาไร้สถานะทั่วประเทศ และวางมาตรการแก้ไขในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

   วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานและติดตามการดำเนินการกำหนดสถานะบุคคลในสถานศึกษา  ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิภาคประชาสังคม เป็นต้น ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลและผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

   1. ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
   2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นด้วยตัวอักษร (G) และความคืบหน้าในการดำเนินการ โดยสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
   3.การบริหารจัดการบัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ปีการศึกษา 2561 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

   ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนวทางการดำเนินงานในปี 2561 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปทิศทางเดียวกันในการขับเคลื่อนในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย

 

 

ภาพ/ข่าว : โดยกลุ่มความมั่นคงและส่งเสริมคุณธรรม สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สสก.สป.

โทร 02-628-6399