พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีกว่า 1,200 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนนโยบาย ของรัฐบาลในการน้อมนําพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนแสดงผลงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

 

 

ภาพ : กลุ่มอำนวยการและแผนงาน สสก.สป.
ข่าว : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและโครงการพระราชดำริ สสก.สป.