โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การปฏิบัติ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กระทรวงศึกษาธิการ

          เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นางสาวนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การปฏิบัติ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร อพ.สธ. นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บรรยายแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ และ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. บรรยายภาพรวมการดำเนินงาน อพ.สธ. กับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากองค์กรหลัก ทั้งจาก สพฐ. สอศ. สกศ. กศน. สช. ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ประมาณ ๒๐๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ

 

ภาพ : กลุ่มอำนวยการและแผนงาน สสก.สป.
ข่าว : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและโครงการพระราชดำริ สสก.สป.