ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562

          เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562  สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ และให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค 2 หรือผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้ทนสำนักงานเลขาธิการศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอนระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สป.หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา สป. หรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.

 

 

ข่าว / ภาพ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการและโครงการพระราชดำริ สสก.สป.