กระชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานเฝ้าติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ครั้งที่ 1/2563

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานเฝ้าติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสำนักตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สป. ผู้แทนสำนักอำนวยการ สป. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ผู้แทนศูนย์ประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.

 

 

ภาพ : กลุ่มส่งเสริมงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สสก.สป.
ข่าว : กลุ่มสารเสพติดและสวัสดิศึกษา สสก.สป.