การประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ ศอญ.จอส. พระราชทาน

          เมื่อที่ 27 มกราคม 2563  สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ ศอญ.จอส. พระราชทาน โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนสำนักอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.

 

ข่าว / ภาพ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการและโครงการพระราชดำริ สสก.สป.