พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง อันดับ 1 ปีการศึกษา 2559

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  อาคารรัชมังคลาภิเษก  กระทรวงศึกษาธิการ มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง อันดับ 1 ปีการศึกษา 2559 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยเสพติดและอบายมุข จำนวน 188 แห่ง  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธานในการมอบรางวัล  และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายพิธาน พื้นทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารเสพติดและสวัสดิศึกษา สสก.สป.