โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 2)

          วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. และคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2561 โดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนบ้านทรายขาว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

          โดยคณะติดตามฯ ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการและการนำเสนอผลงานโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาว คณะครู และนักเรียนที่รับผิดชอบ ซึ่งคณะติดตามฯ ได้ให้กำลังใจและมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียนบ้านทรายขาว

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานพระราชดำริและความมั่นคง สสก.สป.