รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแบบประเมินสถานศึกษาคุณธรรม

          วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแบบประเมินสถานศึกษาคุณธรรม โดยนายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. ในฐานะกรรมการและเลขานุการได้รายงานผลการดำเนินงานจัดทำ (ร่าง) กรอบแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม (ร่าง) ยุทธศาสตร์สถานศึกษาคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการพิจารณามอบรางวัลให้สถานศึกษาที่ดำเนินการสถานศึกษาคุณธรรมในระดับดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการ ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

          ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) กรอบแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม (ร่าง) ยุทธศาสตร์สถานศึกษาคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการพิจารณามอบรางวัลให้สถานศึกษาที่ดำเนินการสถานศึกษา โดยมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขรายละเอียดให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม และเสนอให้คณะกรรมการอำนวยการสถานศึกษาคุณธรรมพิจารณาในครั้งถัดไป

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานพระราชดำริและความมั่นคง สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สสก.สป.