ประชุมคณะทำงานปรับปรุงและจัดทำแนวปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1/2561

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.  ได้จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงและจัดทำแนวปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.