ประชุมคณะทำงานปรับปรุงและจัดทำแนวปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 2/2561

          เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.  ได้จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงและจัดทำแนวปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมวิเวกปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สสก.สป.