โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. โดยกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ  ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความสำเร็จของการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีปัญหาอุปสรรคในการทำงานอย่างไร และเพื่อให้มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนงานบูรณาการอย่างเป็นระบบต่อไป ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2561 ณ เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. เป็นประธาน และมีข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรในสำนักเข้าร่วม จำนวน 25 คน

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สสก.สป.