โครงการประชุมประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและพัฒนาสมรรถนะการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          เมื่อวันที่ 16-19 กันยายน 2561 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการประชุมประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและพัฒนาสมรรถนะการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารเสพติดและสวัสดิศึกษา สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.