โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ

          เมื่อวันที่17 - 21 กันยายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. ได้ลงพื้นที่ติดผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 3) ภาคเหนือ โดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนส่วนบุญโภปถัมป์ จังหวัดลำพูน, โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานพระราชดำริและความมั่นคง สสก.สป.