โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 ภาคกลาง

          เมื่อวันที่ 23 - 27 กันยายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. ได้ลงพื้นที่ติดผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 4) ภาคกลาง โดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนวัดดง(ดงบังบำรุงวิทย์) จังหวัดปราจีนบุรี, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์33 จังหวัดลพบุรี, วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานพระราชดำริและความมั่นคง สสก.สป.