พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปี 2560

          เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2561 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปี 2560 ให้แก่สถานศึกษาจำนวน จำนวน 2,277 แห่ง และนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จำนวน 6 แห่ง มีรายชื่อดังนี้ 1) โรงเรียนบ้านโป่งช้าง จ. เชียงราย 2) โรงเรียนชุมชนวัดระโสม จ.พระนครศรีอยุธยา 3) โรงเรียนวัดสวนส้ม จ.สมุทรปราการ 3) โรงเรียนวัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม 4) โรงเรียนหันคาพิทยา จ.ชัยนาท 5) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

          ในการนี้มีนายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปี 2560 พร้อมนี้มีนางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ผู้แทนเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นางสาวสุภาภรณ์ ศรีสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักการศึกษากรุงเทพ นายสมชาย พูลศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ผู้เข้าร่วมงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2,202 คน แบ่งเป็นผู้ บริหารสถานศึกษา/ครูที่รับผิดชอบ หรือผู้แทนสถานศึกษา ได้รับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 83 แห่ง และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 1,907 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,990 แห่ง  คณะทำงานพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕60 เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินงาน จำนวน 204 คน

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานพระราชดำริและความมั่นคง สสก.สป.