การประชุมชี้แจ้ง เรื่อง "ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษา และการดำเนินการของสถานศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ...."

          เมื่อวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. ได้จัดการประชุมชี้แจ้ง เรื่อง "ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษา และการดำเนินการของสถานศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ...." โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการดำเนินงานตาม พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสุขภาพอนามัยพัฒนาสังคมและคุณธรรม สสก.สป.