จัดการอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

          เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2561 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. ได้จัดการอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์การใช้คู่มือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทยให้มีประสิทธิภาพอันเป็นผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ ณ โรงแรมเวล  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารเสพติดและสวัสดิศึกษา สสก.สป.