โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร “5 องค์ประกอบ”

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการสนองพระราชดำริ การบริหารและการจัดการ การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ และผลการดำเนินงานเพื่อนำความรู้สู่การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และการพัฒนา ประกอบด้วยการบรรยาย การปฏิบัติการ การทำความเข้าใจในกระบวนการ รวมทั้งการสรุปผลและนำเสนอผลการปฏิบัติการ นำไปสู่ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสมดุล สมบูรณ์ และสามารถถ่ายทอดได้ของผู้ปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทั้งนี้มีนายประเสริฐ  เกษตรเอี่ยม , นางศิริลักษณ์ จันทรมานนท์ , นางสาวศิริรัตน์  อาศนะ ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเขตภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วย นายโอฬาร  เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

          โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1 หลักสูตร 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้ และองค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2561 มีสมาชิกจากสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 53 แห่ง รวมทั้งสิ้น 196 คน ในการฝึกอบรมได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่กรอบการสร้างจิตสำนึก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานพระราชดำริและความมั่นคง สสก.สป.