ประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. แก่ศึกษาธิการภาค/จังหวัด ทั่วประเทศ

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัด “ โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมปริ้นซ พาเลซ  อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้ข้าร่วมประชุม คือ ศึกษาธิการภาค , ศึกษาธิการจังหวัด ,ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด , ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด , บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่รับผิดชอบงานการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวนรวม 400 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง วิธีการ กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อยังชุมชน สังคม และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  โดย พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย นายวีระกุล อรัณยะนาค หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้น ในช่วงเช้า เป็นการบรรยายหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง” โดย นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในภาคบ่ายเป็นการบรรยายมอบแนวทาง “การรณรงค์ ติดตาม ประเมิน รายงานผล การรณรงค์และการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”  โดย นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายทวีสิทธิ์  ใจห้าว  ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล และ นายวัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

ภาพ : กลุ่มอำนวยการและประสาทราชการ สสก.สป.
ข่าว : กลุ่มงานพระราชดำริและความมั่นคง สสก.สป.