โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

          เมื่อวันที่ 1 – 3 เมษายน 2562 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 1 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนโครงสร้างของสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีนางจันทวรรจ์  หรรษาภิรมย์โชค นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ (หมอองค์กร) มาเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ 

 

ภาพ : กลุ่มอำนวยการและประสาทราชการ สสก.สป.
ข่าว : ลุ่มอำนวยการและประสาทราชการ สสก.สป.