การอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒

         เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วิทยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้เข้ารับการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒ เกี่ยวกับ ๕ องค์ประกอบ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มทร.อีสาน ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญในการสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้กำหนดให้เป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่ง ของ มทร.อีสาน และร่วมใจสืบสานพระราชปณิธาน ในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของประเทศ ดังพระราโชวาท ที่กล่าวว่า การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน


 

 

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานพระราชดำริและความมั่นคง สสก.สป.