ขยายเวลาการรับสมัครการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562

          กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เปิดขยายเวลาการรับสมัครการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่สนใจได้สมัครเข้าร่วมประกวดเพิ่มเติม โดยกำหนดให้สมัครเพิ่มเติมตามแนวทางที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวด พร้อมจัดส่งเอกสารรูปเล่มประกอบการสมัครไปยังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ในแต่ละภูมิภาค ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด (กลุ่ม 1-3) ได้จากเว็บไซต์ www.cpd.go.th และเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ http://office.cpd.go.th/cooptrain หัวข้อ "การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562"