รูปพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561

รูปพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี

Download หรือ